Vi sinh vật học thực phẩm

1. CNSX sinh khối vi sinh vật...Xem  tại đây

2.Thực hành vi sinh vật học...Xem  tại đây

3. Bài giảng VSV học thực phẩm - Seminar của cô Phú....Xem  tại đây

4. Bảng vi sinh thường nhiễm trong thực phẩm...Xem  tại đây

5. VSV trong 1 số sản phẩm lên men truyền thống...Xem  tại đây

6. Ứng dụng VSV trong sản xuất bánh mì...Xem  tại đây

7. Một số quá trình lên men...Xem slide tại đây

8. Thực hành công nhệ lên men...Xem  tại đây

9. Thiết bị lên men nuôi cấy chìm các VSV trong môi trường dinh dưỡng lỏng...Xem  tại đây

10. Slide nấm mốc...Xem  tại đây

11. So sánh phát triển của nấm men saccharomyces. sp phân lập từ tự nhiên và saccharomyces cerevisia...Xem  tại đây