Tiếng Anh chuyên ngành

1. Khoa học về chocolate....Xem  tại đây

2. Anthocyanin contain of potatoes sample....Xem  tại đây

3. Anthocyanin from blue-potatoes....Xem  tại đây

4. Blanched_roasted_peanuts.....Xem  tại đây

5. Carbonated Soft Drinks  Formulation and Manufacture....Xem  tại đây

6. Characterization_of_cereals_and_flours....Xem   tại đây 

7. DAIRY PROCESSING HANDBOOK....Xem   tại đây 

8. Enzymes in Food Technology....Xem  tại đây

9. Factors Influencing Quick Oxidation of Purple Potatoes....Xem  tại đây

10. Food Packaging Technology.....Xem  tại đây

11. Food Product Development....Xem  tại đây

12. Food Science....Xem  tại đây

13. Fresh fruit and vegetable.....Xem  tại đây

14. General Engineering References....Xem  tại đây

15. Handbook of Enology....Xem  tại đây

16.Illustrated pocket dictionary of chromatography.....Xem  tại đây

17. PPNHandbook_Final_khoai tây....Xem  tại đây

18. Phuong phap phan tich mot so phu gia thuc pham- Alytical methods for food additive.....Xem  tại đây

19. Processing-fruits-science-and-technology-second-edition.....Xem  tại đây

20. Tối ưu hóa kĩ thuật thực phẩm-Solving problems in food engineering.....Xem  tại đây

21. Thin Layer Chromatography-Sắc kí lớp mỏng....Xem  tại đây

22. Whisky....Xem  tại đây

23. Wine Science - Principles and Applications....Xem  tại đây 

24. Yoghurt Science and Technology....Xem  tại đây