Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm

1. Thiết kế nhà máy chế biến sữa hiện đại năng suất 20 triệu lít/năm của sữa tươi tiệt trùng có đường và sữa chua đặc hương dâu....Xem  tại đây

2. Thiết kê nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng...Xem  tại đây

3. Sách cơ sở thiết kế nhà máy-ĐH BK Đà Nẵng....Xem  tại đây

4. Bài giảng thiết kế nhà máy - Cô Thu Huyền

    -  Chương 3,4,5,6...,.Xem  tại đây

5. Báo cáo tính kinh tế của nhà máy sản xuất sữa chua uống liền hương trái cây....Xem  tại đây

6. Báo cáo tính xây dựng-tính điện-nước-hơi và tính kinh tế cho nhà máy sản xuất sữa chua uống liền hương trái cây...Xem  tại đây

7. Báo cáo tính cân bằng vật chất-tính và chọn thiết bị trong nhà máy sản xuát sữa chua uống liền hương trái cây....Xem  tại đây

8. Thiết kế nhà máy bia 25 triệu lít/năm...Xem  tại đây

9. Đồ án thiết kế nhà máy sản xuất dứa khoanh nước đường, dứa ép, nước ổi.....Xem  tại đây

10. Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất cà chua cô đặc....Xem  tại đây

11. Thiết kế nhà máy sản xuất dứa khoanh nước đường 1,8 tấn/ngày....Xem  tại đây

12. Đồ án dứa đóng hộp nước đường....Xem  tại đây

13. Bài giàng thiết kế nhà máy-Ms.Hoan....Xem  tại đây

14. Lí thuyết thiết kế quy trình và công nghệ....Xem  tại đây