Phát triền san phẩm thực phẩm

1. Bài giảng phát triển sản phẩm thực phẩm - Thầy Trinh....Xem  tại đây

2. Lí thuyết môn học phát triển sản phẩm thực phẩm....Xem  tại đây

3. Sách Food Product Development....Xem  tại đây

4. Đánh giá rủi ro thực phẩm....Xem  tại đây