Màu trong thực phẩm

1. Màu trong thực phẩm....Xem  tại đây

2. Tổng hợp chất màu hữu cơ 2...Xem  tại đây

3. Slide Phụ gia trong chế biến thực phẩm...Xem   tại đây