Quản lí chất lượng thực phẩm

1. Các tiêu chuẩn quy định đối với sản xuất thực phẩm...Xem  tại đây

2. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008...Xem  tại đây

3. Tiểu luận phân tích mối nguy từ quy trình sản xuất surimi...Xem  tại đây

4. Đồ án Quản lí chất lượng HACCP và thực tiễn áp dụng....Xem  tại đây

5. Nhập môn HACCP cho các nhà may chế biến thủy sản....Xem  tại đây