Đáp án các môn chuyên ngành CNTP

Đáp án các môn chuyên ngành:

- Năm 2010 - 2011....Xem  tại đây

- Năm 2011 - 2012....Xem  tại đây  ,  tại đây    , tại đây  , tại đây

- Năm 2012-2013....Xem  tại đây , tại đây  tại đây