Kĩ thuật thực phẩm

1.  Máy và thiết bị sử dụng trong CNTP...Xem  tại đây

2.  Phương pháp ly trích hợp chất thiên nhiên...Xem  tại đây

3.  Tháp đệm...Xem  tại đây

4. Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH...Xem  tại đây

5. Thiết kế hệ thống chưng cất aceton-acid acetic...xem  tại đây

6. Sách nguyên lí hóa công nghiệp...Xem  tại đây

7. Thiết kế xưởng sản xuất cồn tuyệt đối...Xem   tại đây 

8. Thiết kế tháp mâm xuyên lỗ chưng cất metanol-nước...Xem  tại đây

9. Tính toán và thiết kế tháp đệm chưng cất acid acetic-nước...Xem  tại đây

10. Đồ án chưng cất acid acetic-nước...Xem  tại đây

11. Số tay quá trình và thiết bị trong CNHH:

- Sổ tay tập 1...Xem  tại đây

- Sổ tay tập 2...Tải  tại đây