Công nghệ sinh học thực phẩm

Công nghệ sinh học thực phẩm... Xem  tại đây

Seminar CNSHTP- Thầy Phước....Xem  tại đây, tại đây , tại đây,

Tài liệu tiếng Anh tại đây

Seminar CNSHTP-Cô Phượng...Xem  tại đây, tại đây

1. Thực phẩm chuyển gen...Xem  tại đây

2. Bài giảng thực vật_Nuôi cấy tế bào thực vật_phần 3...Xem  tại đây

3. Bài giảng thực vật_Hợp chất thứ cấp_phần 4...Xem  tại đây

4. Bài giảng thực vật_Nuôi cấy tế bào thực vật tt_phần 5...Xem  tại đây

5. Bài giảng thực vật_thực vật chuyển gen_phần 6...Xem  tại đây

6. Công nghệ sinh học trong phương pháp phân tích ADN....Xem  tại đây