Đánh giá cảm quan thực phẩm

1. Sách đánh giá ảm quan thực phẩm -  Nguyên lí và thực hành....Xem  tại đây